Liselere Geçiş Sisteminin Ortaokul Öğrencilerinin Okul Başarısına Yansıma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Authors

  • Burak AYDIN
  • Hikmet YAZICI

Keywords:

Akademik başarı, LGS, TEOG, ortaokul, öğretmen görüşleri

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2017 yılında kaldırılan TEOG Sistemi ile yerine getirilen LGS Sistemi’nin öğrenci başarısına nasıl yansıdığına ilişkin öğrenmen görüşlerinin derinlemesine incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma, durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu Gümüşhane Merkez ortaokullarında görev yapan ve yeni sınav sisteminde branşlarından soru gelen 12 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi NVivo 11 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre LGS Sistemi’nin alt, orta ve üst dilimdeki öğrencileri ayırt etme gücünün yüksek olduğu, üst dilimdeki öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini, motivasyonlarını ve akademik başarılarını artırdığı belirlenmiştir. Bunun yanında sistemin alt ve orta dilimdeki öğrencilerin motivasyonlarını, başarılarını ve öz-yeterlik algılarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin soru katsayılarına ve sınavda sorulma durumuna göre derslere önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. TEOG Sistemi’nin ise geniş bir kitleye hitap etmesi olumlu olarak değerlendirilirken, sınavın ezbere dayalı olması ve akademik başarı açısından öğrencileri iyi ayırt edememesi olumsuz yön olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bulgularından yola çıkılarak yeni sınav sistemi ile merkezi ve mahalli yerleştirmeler için önerilerde bulunulmuştur.

Published

2022-05-14

How to Cite

AYDIN, B., & YAZICI, H. (2022). Liselere Geçiş Sisteminin Ortaokul Öğrencilerinin Okul Başarısına Yansıma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1133