Dezavantajlı İlkokulda Görev Yapmakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Acil Uzaktan Öğretim (AUÖ) Uygulamaları

Authors

  • Özgül MUTLUER
  • Bünyamin BAVLI

Keywords:

COVID-19 pandemisi, acil uzaktan eğitim dezavantajlı bölge, ilkokul, sınıf öğretmeni, dezavantajlı öğrenen

Abstract

Bu nitel araştırmada, COVID-19 pandemisi sürecinde, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölgede bulunan bir ilkokuldaki acil uzaktan öğretim (AUÖ) uygulamalarının nasıl yürütüldüğünün ve bu süreçte yaşanan zorlukların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araçsal durum çalışması deseninde gerçekleştirilen bu araştırmada Marmara bölgesinde yer alan dezavantajlı bir devlet okulu örnek durum olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak okulda görev yapmakta olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 10 sınıf öğretmeniyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, aynı okulda öğretmen olan araştırmacılardan birisi tarafından yapılan doğal gözlem sonuçları da verilere yansıtılmıştır. Tematik analiz sonucunda iki ana temaya ulaşılmıştır. Bu temalar, “öğrencilerin yaşadıkları dezavantajlar” ve “dezavantajların oluşturduğu sonuçlar” şeklindedir. Öğrencilerin yaşadıkları dezavantajların sosyal ve ekonomik olmak üzere iki farklı boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dezavantajların öğrenci ve öğretmen üzerinde farklı sonuçlara yol açtığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaşadıkları dezavantajların uzaktan öğretime katılmak için gerekli materyalleri temin etme noktasında ekonomik dezavantajlara sahip olduğu; velilerin ise eğitim konusundaki farkındalıkları düşük olduğu için bu materyalleri öncelik olarak belirlemedikleri anlaşılmaktadır. Sosyo-ekonomik dezavantajlar, eğitimde dijital bölünmeye ve fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. Okulların kapanmasının gelecekte dezavantajlı öğrenciler için daha büyük zorluklar oluşturacağı açıktır. Bu dezavantajlı durum, uzaktan öğretimde öğretmenlerin öğretim sürecini planlama, programı ihmal etmek zorunda kalma ve etkili ölçme değerlendirme gibi konularda yaşadıkları öğretimsel zorlukların yanı sıra; kaygı ve üzüntü gibi bireysel zorluklarla da karşılaşmalarına neden olmaktadır.

Published

2022-05-14

How to Cite

MUTLUER, Özgül, & BAVLI, B. (2022). Dezavantajlı İlkokulda Görev Yapmakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Acil Uzaktan Öğretim (AUÖ) Uygulamaları. Journal of Qualitative Research in Education, (30). Retrieved from https://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad/article/view/1130